نقل از میزان، در حال حاضر گاز طبیعی جایگزین کامل نفت خام نیست اما با این تکنولوژی این جایگزینی تا حدودی کامل می شود .

حدود 70% نفت خام جهان در حال حاضر برای تامین گازوئیل و بنزین حمل و نقل استفاده می شود که عامل اصلی وابستگی جهان به نفت خام است و در حال حاضر گاز طبیعی در این زمینه نقشی ندارد .

یکی از امتیازات مهم GTL نسبت به سایر جایگزین های حمل و نقل این است که این سوخت در خودروهای موجود و در زیر ساخت های موجود شبکه توزیع استفاده می شود و مرغوب تر نیز هست در صورتیکه مثلا برای CNG یا LPG ایستگاه های جدید توزیع با سرمایه گذاری بالا نیاز است.